Miljöpolicy

Miljöpolicy Bergners Bil AB

Bergners Bil AB säljer nya och begagnade bilar samt reservdelar och tillbehör. Vi utför även reparationer av bilar. Vår direkta miljöpåverkan kommer främst från våra transporter och hanteringen av oljor. Indirekt har vi en stor miljöpåverkan genom vår försäljning samt reparation av bilar. Vi har också en positiv miljöpåverkan genom att vi kompetensutvecklar vår personal i miljöfrågor.

Vi ska i alla de delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor vilka innebär:

  • Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen.
  • Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen.
  • Inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder.
  • Inte skapa något som systematiskt förhindrar människor att tillgodose sina behov.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartners samt på oss själva. Vi ska hela tiden öka miljökompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar som ett minimikrav.

Fredrik Sjöström
VD Bergners Bil AB